Bio-Harmonex – urządzenie do biostymulacji

Bio Harmonex

Leczenie biofizyczne to bardzo obiecująca metoda, coraz częściej brana pod uwagę, ponieważ poprawia zdolności samoleczenia (ponadto dostarcza odpowiednią ochronę przeciwko szkodliwym wpływom środowiska). To lecznicze podejście jest nazywane terapią biorezonansową i może być łatwo stosowane za pomocą specjalnych urządzeń, które wykorzystują korzystny wpływ fal elektro- magnetycznych na procesy bioinformacyjne, kontrolujące stan naszego zdrowia. Urządzenie biorezonansowe, powstałe w wyniku niezliczonych badań naukowych, umożliwiło spojrzenie na procesy biologiczne w sposób całościowy (podejście holistyczne) i uporanie się z prawdziwymi, ukrytymi przyczynami problemów zdrowotnych.

Komórki i tkanki to podstawowe elementy składowe naszego organizmu, które do prawidłowego funkcjonowania potrzebują odpowiednich składników odżywczych, a podczas pracy – wytwarzają produkty przemiany materii. Procesy biochemiczne, oparte na wymianie substancji, potrzebują do prawidłowego przebiegu złożonego systemu informacji. Oprócz kontroli hormonalnej i nerwowej, istnieje system kontroli elektromagnetycznego bioporozumienia, który jest odpowiedzialny za harmoniczne funkcjonowanie procesów biochemicznych wewnątrz komórek. Organizm ludzki – jak wszystko we wszechświecie – stanowi złożony zbiór energii i wibracji, który tylko w sytuacji doskonałej harmonii i równowagi (tj. współdziałając harmonicznie), wspiera nasze ogólne samopoczucie i zdrowie. A zatem, jesteśmy obecnie świadkami narodzin nowego, globalnego paradygmatu: ze świata ograniczonych form statycznych przesuwamy się w kierunku świata dynamicznych pól energetycznych.

Obecnie, bardzo wielu naukowców nie tylko bada możliwość poprawy naszego stylu życia, ale szuka również metod wspierających procesy samoregeneracji oragnizmu. Organizm ludzki z odpowiednimi zdolnościami do samoleczenia, jest mniej podatny na choroby i znacznie łatwiej powraca do zdrowia.

Badania dotyczące sygnałów elektronicznych w żywych organizmach, prowadzone równocześnie w The Maks Plank Institute w Niemczech i Marburg University (prof. F. A. Popp) we wczesnych latach dziewięćdziesiątych wykazały, że u większości żyjących istnień, wewnątrz i pomiędzy komórkami zachodzi stałe komunikowanie się (przekaz informacji). Innymi słowy, istnieje wymiana informacji na poziomie międzykomórkowym. M. W. Ho i in. udowodnili doświadczalnie, że każdy proces biochemiczny poprzedza czynność elektromagnetyczna komórek, co oznacza, że praktycznie osiągnęliśmy (podobnie jak w chemii kwantowej) kwant w biologii (= biologia kwantowa).

Badacze biofizyki molekularnej twierdzą obecnie, że każda komórka naszego ciała to malutka jednostka elektromagnetyczna. Tak więc, kiedy żywa energia znajduje się pod wpływem jakiejś energii – czy to mechanicznej czy elektromagnetycznej – to staje się jednocześnie źródłem informacji i siły, która oddziałując na daną strukturę, inicjuje odpowiedź w postaci biochemicznych reakcji. Już w latach osiemdziesiątych XX. wieku F. A. Popp oświadczył, że w naszych komórkach w każdej sekundzie zachodzi wiele miliardów procesów chemicznych (3xl016 procesów chemicznych/sekundę). Musimy pamiętać, że aktywność elektromagnetyczna poprzedza każdy proces biochemiczny. 60-70% naszego ciała składa się z wody. Dzięki określonej stereochemii cząsteczek wody i wiązań wodorowych, wewnątrz i pomiędzy komórkami ma miejsce stałe komunikowanie się, tzw. „gaworzenie międzykomórkowe”. Cząsteczki wody dostarczają engramów do każdej informacji – biochemicznej lub drgające – energetycznej. Biomolekuiy, tworzące błony komórkowe (specyficzna mieszanina białek i tłuszczów, nazywanych lipoproteinami), działają jak prawdziwy system nadawania i odbioru, który umożliwia porozumiewanie się pomiędzy żyjącym organizmem a jego otoczeniem, czyli tzw. biologiczne komunikowanie się. Zdrowe biomolekuły działają jak doskonałe odbiorniki – odbierają tylko harmoniczne (koherentne) fale o wyraźnie określonych właściwościach, tj. „odbierają tylko czyste i niezakłócone nadawanie”. Dokładnie mówiąc, tylko wibracje (fale) o pewnej częstotliwości, amplitudzie, pulsowaniu i natężeniu mogą wpływać na zdrowe komórki, tj. ich koherencja określa, dla której części naszego organizmu będą stanowić użyteczną informację. Nasze komórki odbierają i przekazują dalej tylko te informacje, z którymi rezonują. Pozostałe informacje, do których komórki nie są „przystosowane”, są wyfiltrowane poprzez płyn wewnątrzkomórkowy (wodę) i w ten sposób (elektronicznie) ich odbiór i transmisja są unieważniane.

Podczas badań prowadzonych w ostatnich latach, naukowcy określili parametry charakterystyczne dla czynności elektromagnetycznej pewnych tkanek i narządów, które poprzedzają funkcję tych struktur lub po nich następują.

Odkrycie to umożliwiło stworzenie takich aparatur i urządzeń, które mają pomóc naszemu organizmowi wyeliminować lub zneutralizować szkodliwy i niebezpieczny wpływ środowiska, jak również poprawić nasze ogólne samopoczucie poprzez wysyłanie harmonicznych informacji (wibracji), które w rezonansie z drgającymi właściwościami zdrowych komórek, poprawiają procesy metaboliczne i utrzymują wewnętrzną stabilność – homeostazę.

Oznacza to, że dzięki terapii biorezonansowej możemy bezpośrednio oddziaływać na system biokomunikacji. Innymi słowy – bez przyjmowania szkodliwych substancji, możemy z dużą precyzją wpływać na procesy biochemiczne, zachodzące w naszym organizmie.

Bio-Harmonex – utrzymuje i przywraca nasze harmoniczne wibracje

Spośród wszystkich systemów informacyjnych gruntownie poznaliśmy zmysły, ale wiemy, że nasze oczy mogą widzieć tylko wewnątrz wąskiego zakresu fal elektromagnetycznych (odbiornik TV odbiera sygnały niewidoczne dla naszego wzroku i przekształca je do form widzialnych). Nasz system hormonalny reguluje i kontroluje wiele funkcji, ale uzyskane informacje mogą być przekazywane tylko przy pomocy specyficznych receptorów. Układ nerwowy, składający się z 25 miliardów neuronów w centralnej i obwodowej strefie, odgrywa ważną rolę w przekazywaniu informacji, lecz nie jest bezpośrednio połączony z komórkami. Ponadto sytuację pogarsza fakt, że odpowiada dosyć „wolno” i informacja na otrzymany bodziec sensoryczny jest przekazywana z prędkością 20 m/s. Z tego właśnie powodu tracimy około 0,2 s, kiedy musimy przenieść stopę z pedału gazu na pedał hamulca.

Najnowszym odkryciem jest system informacyjny, pracujący na zasadzie rezonansu z polami elektromagnetycznymi o ekstremalnie niskiej częstotliwości, zapewniający niezmiernie aktywny i precyzyjny rozdział informacji. Jest to pole, którego dotyczy terapia biorezonansowa.

Poprzez sygnały wytwarzane przez urządzenie biorezonan-sowe, można w określony sposób wpływać na procesy w naszym organizmie, które są sterowane elektromagnetycznie, albo oddziałując bezpośrednio na poszczególne tkanki, albo na poszczególny proces. Stwarza to więc możliwość przeprowadzenia precyzyjnej terapii. Urządzenie transmituje wytwarzane sygnały za pomocą kanału informacyjnego (biologicznego okna), poprzez które jest przekazywana korzystna dla organizmu informacja. W rzeczywistości, biorezonans uczy na nowo nasz organizm tego, co już znal przedtem – w stanie pełnego zdrowia.

Wzajemne oddziaływania rezonansowe (interferencje) mogą powstawać, zarówno w sposób mechaniczny (akustyczny), jak i elektromagnetyczny. W praktyce, są one głównie stosowane w postaci elektroterapii, terapii magnetycznej (zastosowanie impulsowego pola magnetycznego) lub połączonej terapii elektromagnetycznej. Bio-Harmonex generuje sygnały o niezmiernie niskim natężeniu, których pacjent bezpośrednio nie odczuwa. Jedynie w wyniku adaptacji różnych procesów samokontroli organizmu mogą wystąpić słabe odczucia (np. ciepło, mrowienie).

Ogólne właściwości, parametry fizyczne

Bio-Harmonex jest urządzeniem, służącym do wytwarzania impulsowego pola magnetycznego, które bezpośrednio pobudza system informacyjny naszego organizmu. Jest całkowicie bezpieczny, ponieważ pracuje w zakresie fal elektromagnetycznych o niezmiernie niskim natężeniu. Może być używany o każdym czasie i w każdym miejscu, bez względu na zajęcia, w które jesteś zaangażowany.

Urządzenie biostymulacyjne, pracując na zasadzie fal elektromagnetycznych o niezmiernie niskim natężeniu, poprawia system komunikowania się naszego organizmu poprzez pobudzanie kanałów transmisji sygnałów, tj. przenosi je na wyższy poziom konduktywności. By to osiągnąć, urządzenie musi działać na tym samym poziomie, co procesy informacyjne naszego organizmu, ponieważ tylko w ten sposób można osiągnąć interakcje rezonansowe. Oznacza to, że emisja celowanych serii sygnałów jest o znacznie niższym natężeniu, niż emisja emitowana przez inne elektryczne urządzenia, tj. pole emisji wynosi maksymalnie 10 uTesli.

Tak niskie natężenie fal emitowanych przez Bio-Harmonex sprawia, że jest on całkowicie bezpieczny w użyciu, bez ograniczeń narzucanych przez lokalne lub międzynarodowe standardy.
Szczególne zalety tego urządzenia wynikają z faktu, że w tym samym czasie otwiera on liczne okna biologiczne i przekazuje więcej informacji do komórek! Z tego powodu, Bio-Harmonex jest znacznie skuteczniejszy, niż podobne urządzenia pracujące w znacznie niższym spektrum częstotliwości i otwierające w tym czasie tylko jedno okno biologiczne.

Bioharmonex działa w zakresie częstotliwości od l Hz do 200 kHz, zależnie od zastosowanego programu. Zasilany jest przez dwie baterie AA ł,5V, które pozwalają na przeprowadzenie aż 240-280 programów.

Czasowe pulsowanie czerwonej diody LED (Low Battery) podczas pracy, sygnalizuje wyczerpanie baterii. Należy je wymienić dopiero wtedy, kiedy czerwona dioda stale świeci.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące urządzenia Bio-Harmonex

 1. Ile programów można stosować bezpośrednio jeden po drugim!’ Czy może należy robić przerwę po każdym programie?
  Maksymalnie można stosować 2-3 różne programy bez przerwy, w zależności od tego, czy chodzi o osobę z prawidłową, czy zaburzoną pracą układu krążenia. Ten sam program można stosować maksymalnie 2 razy pod rząd, bez przerwy.
 2.  Z punktu widzenia medycznego, z ilu programów można skorzystać w ciągu dnia?
  Dziennie można zastosować maksymalnie 6-9 razy różne programy Bio-Harmonex, w zależności od tego, czy chodzi o osobę z prawidłową, czy też zaburzoną pracą układu krążenia. Powyżej tej ilości, działanie terapeutyczne już nie wzrasta, (istotne jest, by procesy adaptacyjne organizmu nadążały za terapią.)
 3. Gdzie należy ustawić urządzenie?
  Urządzenie musi znajdować się w promieniu 1,5 metra od użytkownika. W przypadku lokalnych bólów i urazów, urządzenie warto położyć na chore miejsce.
 4. Czy stosowanie urządzenia jest bezpieczne?
  Tak. Nie są znane jakiekolwiek działania uboczne terapii biorezonasowej.
 5. Czy można stosować urządzenie jednocześnie z lekarstwami lub suplementami żywnościowymi?
  Tak, ale po pewnym czasie zaleca się ponowną konsultację lekarską, ponieważ wraz z poprawą systemu przenoszenia sygnałów w organizmie, prawdopodobnie należy zmniejszyć stosowaną dawkę preparatu.
 6. Czy dzieci mogą korzystać z urządzenia?
  Tak. Jednak do trzeciego roku można poddawać zabiegowi tylko matkę, ponieważ oboje posiadają jeszcze jednakową aurę.
 7. W jaki sposób jest zasilane urządzenie?
  Dwoma bateriami typu paluszki.
 8. Jak długo można używać baterię zasilającą urządzenie?
  W przypadku, gdy napięcie zasilania nie osiąga wymaganej wartości, na urządzeniu zapala się dioda LED koloru czerwonego (Low Battery). Czasowe pulsowanie czerwonej diody LED (Low Battery) podczas pracy, sygnalizuje wyczerpanie baterii. Im dłuższe okresy pulsowania, tym baterie bardziej są wyczerpane. Dioda LED zapala się częściej i na dłuższy czas proporcjonalnie do wyczerpania się baterii. Po osiągnięciu pewnej wartości granicznej napięcia baterii, urządzenie wydaje buczący dźwięk i automatycznie wyłącza się.
 9. Czy są choroby, w przypadku których nie zaleca się używania urządzenia?
  Osoby po wczepieniu rozrusznika serca powinny przez użyciem urządzenia zasięgnąć opinii lekarza.
 10. Czy urządzenie może stosować jednocześnie kilka osób?
  Tak, w zasięgu 1,5 metra.
 11. Czy mogą wystąpić niepożądane doznania podczas stosowania urządzenia (np. senność, bóle głowy, uczucie podwyższonego ciśnienia krwi)?
  Są one ważne z punktu widzenia korzystnego działania. Warto je zapamiętać, ponieważ one też służą poprawie stanu ogólnego.
 12. Kiedy można zastosować urządzenie pierwszy raz?
  Już w celach prewencyjnych, kiedy jeszcze brak jest jakichkolwiek objawów choroby.
 13. W jaki sposób można sprawdzić, że urządzenie emituje sygnały magnetyczne?
  Za pomocą czujnika pola magnetycznego.


Zobacz też powiązane artykuły