Diagnostyka i leczenie raka tarczycy cz.2.

chemotherapia

Zakres operacji na układzie chłonnym

Operacja centralnych węzłów chłonnych szyi

Każda operacja tarczycy z powodu raka powinna obejmować węzły środkowe szyi – przedkrtaniowe, przedtchawicze, okołotchawicze i okołotarczycowe.

Operacja bocznych węzłów chłonnych szyi

Podczas gdy decyzja o wykonaniu badania śródoperacyjnego guza tarczycy, w którym postawiono rozpoznanie raka w przedoperacyjnym badaniu histopatologicznym, zależy od doświadczenia ośrodka i jego współpracy z patologami, obustronna biopsja węzłów bocznych szyi jest zawsze konieczna. W rakach zróżnicowanych, w których operacje układu chłonnego mają charakter wybiórczych limfadenektomii, umożliwia ona decyzję co do rozległości operacji węzłów chłonnych.

Raki zróżnicowane: rak brodawkowaty i rak pęcherzykowy

Jedno- lub obustronna operacja węzłów bocznych szyi jako zmodyfikowana limfadenektomia (bez wycięcia żyły szyjnej, mięśnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego i n. XI) jest wskazana wybiórczo (selektywnie) wtedy, gdy biopsja węzłów bocznych szyi jest dodatnia lub palpacyjnie albo ultrasonograficznie stwierdza się powiększenie węzłów chłonnych wskazujące na istnienie przerzutów.  Wykazanie przerzutów w węzłach środkowych nie wymaga obligatoryjnego wycięcia węzłów chłonnych bocznych, jeżeli nie ma cech ich zajęcia.

Rak rdzeniasty

W raku rdzeniastym limfadenektomia po stronie guza jest wskazana zawsze, jeżeli ognisko pierwotne przekracza 1 cm. W zaawansowanym raku rdzeniastym należy rozważyć rutynowo (elektywnie) obustronną limfadenektomię. Jest ona także wskazana w dziedzicznym raku rdzeniastym. Przy operacjach profilaktycznych u nosicieli mutacji protoonkogenu RET wskazania do elektywnej limfadenektomii zależą od lokalizacji mutacji  (czyli od postaci raka dziedzicznego) oraz od wieku, w którym wykonywana jest operacja, a także od aktualnego stężenia kalcytoniny.

Rak niskozróżnicowany i  anaplastyczny

W rakach niskozróżnicowanym i  anaplastycznym wskazana jest elektywna limfadenektomia.

Operacja węzłów chłonnych śródpiersia

Węzły chłonne śródpiersia operowane są w razie podejrzenia przerzutów. Nie ma wskazań do operacji elektywnych.

Operacje wielonarządowe

W rakach zróżnicowanych operacje wielonarządowe mogą być wykonywane przy stwierdzeniu nacieku sąsiednich narządów (tchawica, przełyk, naczynia krwionośne), jeżeli istnieje szansa kompletnego wycięcia guza (resekcja R0). W raku niezróżnicowanym, potwierdzonym histopatologicznie, stwierdzenie nacieku sąsiednich narządów wymaga leczenia skojarzonego.

Przygotowanie materiału do badania histopatologicznego

Przygotowanie materiału przebiega zgodnie z opublikowanymi wytycznymi.

Powikłania po leczeniu operacyjnym raka tarczycy

Porażenie nerwu krtaniowego wstecznego

Obustronne porażenie strun głosowych wymaga na ogół tracheostomii w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Po każdej operacji winno być wykonane badanie laryngologiczne dla oceny funkcji strun głosowych i wskazań do leczenia tego powikłania. W razie trwałego porażenia konieczna jest rehabilitacja foniatryczna i rozważenie operacji łagodzących.

Niedoczynność przytarczyc

W bezpośrednim okresie pooperacyjnym konieczne jest monitorowanie stężenia wapnia zjonizowanego w surowicy krwi. Jeżeli niedoczynność przytarczyc trwa dłużej niż kilka dni, jej nasilenie powinno być ocenione przez rozszerzone badania – poza stężeniem wapnia, także stężenie fosforu nieorganicznego i PTH w surowicy krwi oraz dobowego wydalania wapnia z moczem. W zależności od wyników należy dobrać dawkę aktywnych pochodnych witaminy D (leczenie samą witaminą D3 nie jest obecnie stosowane) oraz wdrożyć suplementację węglanem wapnia, tak aby dostarczać co najmniej 1 g wapnia elementarnego dziennie.

Sprawdź też jakie badania diagnostyczne można zamówić online.

Źródła: www.breastprosthesis.com.pl


Zobacz też powiązane artykuły