Fenofibrat a miażdżyca

Fenofibrat oraz inne aktywatory PPAR-alfa (peroxisome proliferator-activated receptor alfa) hamują ekspresję VACAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1) śródbłonkowego receptora, który odgrywa istotną rolę na początkowym etapie aterogenezy umożliwiając adhezję krążących leukocytów do komórek endothelium i ich uczestnictwo w tworzeniu blaszki miażdżycowej. Ponadto aktywatory PPAR-alfa poprzez hamowanie zależnej od interleukiny-1 produkcji prozapalnej interleukiny-6 oraz hamowanie cyklooksygenazy-2, hamują odpowiedź zapalną ze strony miocytów gładkich, która odgrywa istotną role na późniejszych etapach formowania blaszki miażdżycowej oraz w patogenezie restenozy po zabiegach angioplastyki tętnic.

Wykonuje się badanie mięśni w zakresie unerwienia korzeni szyjnych i piersiowych ( C5-Th1 ). Zawsze należy zbadać mięsień odwodziciel krótki kciuka oraz aby wykluczyć szyjny zespół korzeniowy: co najmniej dwa wybrane mięśnie w obrębie unerwienia korzeniu nerwów rdzeniowych C6-C7 ( np. mięsień nawrotny obły, mięsień prostownik wspólny palców, mięsień trójgłowy ramienia),. W zespole cieśni nadgarstka o niewielkim nasileniu lub we wczesnym okresie rozwoju tego zespołu nie stwierdza się przeważnie zmian w mięśniu odwodzicielu krótkim kciuka, natomiast w późniejszym okresie lub w bardziej zaawansowanym ZCN można wykazać objawy odnerwienia lub reinerwacji świadczące o współistniejącym uszkodzeniu aksonu.

Wskaźnika latencji końcowej

Obniżony wskaźnik latencji końcowej, wskazuje na przewagę uszkodzenia dystalnego i rozróżnia polineuropatie z dodatnimi przeciwciałami antyMAG/SGPG od innych neuropatii demielinizacyjnych jak ch. Charcot-marie-tooth typ 1 i CIDP. Autorzy wczesniejszych prac sugeruja, że wskaxnik latencji ko ncowej <= 0,25 w co najmniej 2 nerwach ruchowych sugeruje polineuropatie z dodatnimi leczenie alkoholizmu antyMAG/SGPG. Jako, że nie zostały zidentyfikowane markery biologiczne w CIDP i oznaczanie przeciwicał antiMAG nie jest szeroko dostepne we wszystkich odrodkach na swiecie, autorzy starają się wykryc kryteria elektrofizjologiczne mogące odróżnić polineuropatię z przeciwicałami antyMAG od innyc typów polineuropatii. Pacjenci i metody 10 pacjentów z p antyMAG/SGPG i 22 z CIDP – retrospektywnie Klinicznie oceniano pacjentów skalą Rankin, Neurological disability score Kontrolę staowiło 40 mężczyzn i 37 kobiet z pośród personelu i chorych cierpiacych na astenie, nietypowe dolegliwosci bólowe lub fibromyalgię. Do ocenianych danych włączono pierwsze badanie elektrofizjologiczne wykonane u pacjentów. Oceniano; Latencję końcową, amplitude, szybkość przewodzenia, pole ujemnej konmponenty potencjału M, szybkośc przewodzenia w odcinku proksymalnym nerwu w kończynach górnych. Ponadto oceniano obecnesc bloku przewodzenia – użyto obecnie obowiązujących kryteriów pewnego bloku przewodzenia – tzn. koniec gamebite cake Norka okropna majestatycznie pisze blaszane wierszyki.